Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς

Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται αυτόματα τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων και προϋποθέσεων του παρόντος (όπως κατά την εκάστοτε συμμετοχή αυτοί ισχύουν), καθώς και των επίσημων κανόνων και των σχετικών αποφάσεων του Διοργανωτή οι οποίες αποφάσεις είναι οριστικές και δεσμευτικές.

 1. Το δώρο είναι συγκεκριμένο και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα ούτε να ανταλλαχθεί με άλλα. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή και την χρήση του δώρου, και οποιεσδήποτε προϋποθέσεις τίθενται για την εξαργύρωση, επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Νικητή. 
 • Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι διαμένουν στην Κύπρο και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Στο Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα ψηφοφορίας και συμμετοχής οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και/ή των συνδεδεμένων και υπό κοινή διοίκηση εταιρειών και της πλατφόρμας διακοπών που παρέχει το δώρο, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των πιο πάνω μέχρι δευτέρου βαθμού.  Ο αποκλεισμός των ανωτέρω μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού.
 • Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Για τη συμμετοχή δεν είναι απαραίτητη η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος.
 • Για να λάβει κάποιος μέρος θα πρέπει να ακολουθήσει τις συγκεκριμένες κάθε φορά οδηγίες.
 • Θα ζητηθεί από τους Συμμετέχοντες να αποδείξουν στον Διοργανωτή την ταυτότητα τους, την ηλικία τα οποία ταυτίζονται με τα στοιχεία που έχουν δηλώσει κατά την συμμετοχή τους και τη συμμόρφωση στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πριν αποκτήσουν το δικαίωμα παραλαβής του δώρου τους. Τα δώρα πρέπει να ζητηθούν και παραληφθούν από τον προμηθευτή και/ή από τον Διοργανωτή ως θα υποδείξει ο Διοργανωτής εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση από τους ίδιους τους Νικητές. Σε περίπτωση μη παραλαβής των δώρων στον πιο πάνω καθορισμένο χρόνο τότε ο Συμμετέχοντας χάνει οριστικά το δικαίωμα του επί του σχετικού δώρου και το δώρο απόλλυται οριστικά για τον Συμμετέχοντα. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της παρούσας και την παραλαβή του δώρου κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη έχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους νικητές ή τρίτους, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/και ζημιά ή/και οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή/και τη χρήση αυτού ή/και οποιαδήποτε άλλη αιτία.
 • Το δώρο είναι συγκεκριμένο και περιλαμβάνει ότι κάθε φορά ρητά αναφέρεται. Το δώρο δεν μπορεί πωληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλο άτομο ή να εξαργυρωθεί με χρήματα ούτε να ανταλλαχτεί με άλλα.
 • Το δώρο ισχύει μόνο για την κάθε φορά συγκεκριμένη, αν υπάρχει, περίοδο και σε περίπτωση που δεν υπάρχει η περίοδος αυτή καθορίζεται στους 2  μήνες  από την ημέρα ανακοίνωσης και οι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία εξαργύρωσης του δώρου τους εντός 2 μηνών από την ημέρα ανακοίνωσης εκτός αν ρητά ορίζεται αλλιώς. Με την παραλαβή του Δώρου ο Νικητής αποδέχεται ότι ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη έχουσας οποιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων ή των νικητών. Η εξαργύρωση – χρήση του δώρου γίνεται πάντοτε βάση διαθεσιμότητας.
 • Στα δώρα δεν περιλαμβάνεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους συμμετοχής. Η Εταιρεία δε θα ευθύνεται σε σχέση με την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε λόγο σε σχέση με το δώρο. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Εταιρείας θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις από δόλο ή βαριά αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή  γεγονότα ανωτέρας βίας. Επιπρόσθετα, ο Διοργανωτής δεν θα φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που η παραλαβή του Επάθλου ή η χρήση του δεν καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί ένεκα λόγων ανωτέρας βίας ή/και από τυχαία γεγονότα. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή και την χρήση των δώρων, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Συμμετέχοντα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τα δώρα του διαγωνισμού. Ο Διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των δώρων, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία υποχρέωση για οποιουσδήποτε φόρους θα πρέπει να πληρωθούν εν σχέση με τα δώρα. Η πληρωμή των οποιοδήποτε φόρων εν σχέση με τα δώρα είναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη και υποχρέωση των νικητών. H εξαργύρωση και η χρήση των δώρων διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του εκάστοτε προμηθευτή και/ή παροχέα των δώρων.
 1. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα ή να προβεί σε τροποποίηση των όρων και των χρόνων αυτής, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.
 1. Με την παραλαβή του Επάθλου, οι νικητές δίνουν τη συγκατάθεσή τους στην Εταιρεία προς δημοσίευση των ονομάτων τους σε οποιαδήποτε διαφημιστική δραστηριότητα που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε μέσο των ΜΜΕ ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εν λόγω διαφημιστική δραστηριότητα δεν περιορίζεται μόνο στη χρήση των ονομάτων των νικητών αλλά πιθανό να συμπεριλάβει τη χρήση εικόνας μέσω φωτογράφησης ή κινηματογράφησης. Ο διοργανωτής διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον εκάστοτε νικητή, εάν αυτός αρνηθεί τη δημοσιότητα και/ή αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεση του.
 1. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή σε περίπτωση σύντμησης της χρονικής διάρκειας της, οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές, όσες πραγματοποιηθούν μετά από τη χρονική διάρκεια αυτή θα θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν θα δεσμεύουν τον Διοργανωτή. Με τη συμμετοχή τους στην παρούσα, οι συμμετέχοντες τεκμαίρεται να αποδέχονται  τους παρόντες όρους και δεν θα έχουν οποιαδήποτε απαίτηση για παράδοση δώρων μετά τη λήξη της προσφοράς ή άλλως πως ως ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους.
 1. Σε καμιά περίπτωση ο Διοργανωτής θα είναι υπεύθυνος για ζημιές ή βλάβες είτε αυτές είναι άμεσες ή έμμεσες που πιθανόν ο Συμμετέχοντας να έχει υποστεί ως αποτέλεσμα της αποτυχίας του Διοργανωτή να υποστηρίξει την παρούσα (είτε ως αποτέλεσμα ή όχι τεχνικής βλάβης) συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορίζοντας σε καθυστερήσεις συμμετοχής στο σύστημα, ή σε διακοπές του συστήματος, τη μη μεταφορά δεδομένων,  τη λανθασμένη μεταφορά δεδομένων, σε θεομηνίες, πόλεμο, τρομοκρατικές  πράξεις , παραβίαση ασφάλειας, τη χωρίς εξουσιοδότηση χρήση των προσωπικών δεδομένων ως αποτέλεσμα υποκλοπής και τη αποτυχία σύνδεσης με δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας. Οι εξαιρέσεις όπως αυτές αναγράφονται στην παράγραφο θα εφαρμόζονται ακόμα και στις περιπτώσεις όπου  υπάρχει υπόνοια ότι η ζημιές και απώλειες θα ήταν δυνατό να προβλεφθούν από τον Διοργανωτή ή και ότι ο Διοργανωτής είχε ειδοποιηθεί για το κίνδυνο των εν λόγω ζημιών και απωλειών.
 1. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει το δικαίωμα όπως εξαιρέσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα από την παρούσα σε περίπτωση κατά την οποία πιστεύει ότι σύμφωνα με την απόλυτη κρίση του ο Συμμετέχοντας μπορεί να χρησιμοποιήσει τεχνολογία για να κερδίσει μεροληπτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων Συμμετεχόντων. Ο Διοργανωτής επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει δώρα στις περιπτώσεις όπου κατά την απόλυτη κρίση του πιστεύει ότι ο Συμμετέχοντας έχει παραβεί τους όρους και προϋποθέσεις ή έχει επιδείξει δόλο. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα όπως χρησιμοποιήσει τις δικές του τεχνολογικές καταγραφές, καθώς και όποιες άλλες πληροφορίες έχει στη διάθεση του και να αποφασίσει αν ένας νικητής θα πάρει ή όχι το έπαθλο του.
 1. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια εταιρεία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τόπος διαμονής, ηλικία) τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της Διοργανώτριας εταιρείας με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στη Διοργανώτρια εταιρεία να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους πιο πάνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους.  Η Εταιρεία επιφυλάσσει το δικαίωμα της να ζητήσει από οποιοδήποτε νικητή, κατά την παράδοση του Επάθλου,  τυχόν περαιτέρω στοιχεία.
 1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και του παροχέα των δώρων.
 1. Η Εταιρεία δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης της περιόδου διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της διάρκειας), ενημερώνοντας σχετικά μέσω της Ιστοσελίδας, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.
 1. Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό ο όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση  [email protected].cy ή να καλέσει τον αριθμό 227444555 από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09.00 μέχρι 17.00.